Friday, November 13, 2009

AKTIVITI 2: Tugasan 2: Ulasan jurnal(individu)

JURNAL 1 : Developing Formative Assessment in the Classroom : using action research to explore and modify theory

( Membangunkan kaedah Penilaian Formatif dalam Kelas : Menggunakan Kajian Tindakan untuk menguasai dan mengubahsuai teori)

ABSTRAK

Kajian ini dilakukan untuk membangunkan kaedah penilaian formatif dalam bilik darjah kepada pelajar sekolah rendah. Ia bertujuan melatih kemahiran komunikasi pelajar sekolah rendah dalam membuat penilaian di samping menggalakkan interaksi sosial di kalangan pelajar. Selain itu,tujuan utama artikel ini dihasilkan adalah untuk melihat keberkesanan pendekatan kajian tindakan kolaboratif guru dalam membawa perubahan kepada amalan penilaian di dalam bilik darjah. Ini kerana kajian tindakan ini djalankan secara kolaboratif antara penyelidik dari 2 buah universiti dan sekumpulan guru penyelidik.

PERMASALAHAN KAJIAN

Permasalahan kajian yang diperolehi ialah melihat bagaimana pendekatan kajian tindakan kolaboratif guru dapat membawa perubahan kepada amalan penilaian di dalam bilik darjah dan melihat keberkesanan penilaian formatif di dalam bilik darjah dapat meningkatkan pembelajaran pelajar.

SAMPLE KAJIAN

Guru dan murid sekolah rendah(tidak dinyatakan secara spesifik)

SETTING KAJIAN

Bilik darjah sekolah rendah dan universiti

METODOLOGI KAJIAN

Kumpulan guru penyelidik menjalankan kajian dalam kelas mereka sendiri manakala kumpulan penyelidik universiti menjalankan kajian dengan cara temubual dan pemerhatian di dalam kelas.Pendekatan kajian tindakan yang dijalankan akan dibincangkan bersama antara 2 kumpulan tersebut.Stuktur dan turutan perjumpaan mereka bergerak daripada:
i.mengenalpasti isu-isu penilaian dan pembelajaran
ii. perbincangan kaedah kajian tindakan yang akan dijalankan
iii. mereka bentuk fokus kajian
iv.laporan kemajuan pergerakan dan perbincangan data
v.pembentangan dapatan kajian

Daripada aktiviti-aktiviti di atas mereka meneruskan kajian dengan proses pengumpulan data.Kajian tindakan ini berlangsung dengan 2 kitaran :

Mei-Disember 1997( fasa 1) dan Januari- Ogos 1998 (fasa 2)Hasil kajian daripada fasa 1 lebih kepada untuk membangunkan deskriptif dan analitik proses penilaian formatif yang akan diberi penambahbaikan pada fasa ke 2.

Pada fasa ke 2 kajian, penyelidik memberi penambahbaikan kepada kajian mereka. Pada fasa ini mereka telah mengenalpasti aspek yang perlu diberi perhatian semasa penilaian dan fokus kepada rangka kerja yang lebih praktikal serta mempertimbangkan semula pendekatan secara konvergen atau divergen dalam menjalankan penilaian.Rangka kerja yang dibentuk adalah seperti berikut:

1.Menyatakan tugasan dan kriteria kualiti yang lebih spesifik
2. Mereka soalan
3.Pemerhatian dan penghasilan data
4.maklumbalas dan penilaian

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

Data dikumpul melalui :
a)rakaman penilaian interaksi di dalam kelas dan perbincangan semasa perjumpaan menggunakan audio dan video
b)diari kajian
c)contoh kerja pelajar
d)soal selidik, pemerhatian dan temubual dengan pelajar di dalam kelas

Penyelidik guru menggunakan kaedah pemerhatian yang membantu mereka mendapat maklumat mengenai apa yang pelajar sekolah tahu, faham dan buat . Semasa temubual atau pemerhatian dijalankan.Seperti yang dinyatakan,hasil dapatan daripada data fasa 1 digunakan untuk membangunkan fasa ke 2.2 perkara yang perlu diberi penambahbaikan adalahi.meneliti semula tujuan sesetengah aktiviti dan kriterianyaii.fleksibiliti kepada pelajar dalam kelas dan membangunkan pendekatan divergen daripada pendekata convergen

DAPATAN KAJIAN

Kajian mendapati penilaian secara formatif dalam kelas adalah pendekatan yang teoritikal dan praktikal dalam melaksanakan kajian dan pembangunan dalam proses pengajaran dan pembelajaran terutama dengan bentuk divergen. Melalui kajian ,mereka dapati bentuk divergen lebih sesuai kerana ia lebih fokus kepada apa yang pelajar tahu , faham dan boleh lakukan.

JURNAL 2 : COMING TO TERM WITH THE ONLINE INSTRUCTIONAL REVOLUTION: A SUCCESS STORY REVEALED THROUGH ACTION RESEARCH

ABSTRAK

Artikel ini adalah tentang kursus tindakan dan hasil dari kajian tindakan guru iaitu berkenaan dengan pembangunan dan penilaian talian kursus asas biologi untuk yang bukan mengambilnya sebagai kursus utama. Kajian ini mengambil tempat di dalam komuniti kecil kolej dan membandingkan talian dan format pengajaran tradisional. Satu kursus telah dibangunkan dalam format pusat web sepenuhnya. Selepas satu semester pengajaran, penyertaan telsh dinilai dengan 50 item ujian pelbagai pilihan yang berkenaan kandungan hasil pengetahuan di dalam kursus tersebut. Apabila ujian markah dibandingkan oleh pelajar melalui format tradisional, ujian tersebut pada asasnya sama. Format kajian ini boleh digunapakai sebagai model kepada guru untuk meneroka isu tentang pengajaran melalui laman sesawang

SAMPLE :

Pelajar major bidang sains
Pelajar bukan major bidang sains

SETTING KAJIAN :

Sekolah kecil di Southeastern United States

PERSOALAN KAJIAN

Adakah pengajaran kursus biologi atas talian dapat meningkatkan pencapaian pelajar sains dan bukan sains

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

1. mengenal pasti masalah
2. membuat rancangan tindakan
3. refleksi kepada keputusan
4. membuat analisis

JURNAL 3 : AN ACTION RESEARCH EXPLORATION INTEGRATING STUDENT CHOICE AND ARTS ACTIVITIES IN A SIXTH GRADE SOCIAL STUDIES CLASSROOM


ABSTRAK

Kajian ini adalah untuk meneroka bagaimana penyepaduan seni dalam pendidikan sosial dapat meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar serta kesan kepada pencapaian pelajar setelah meningkatnya motivasi dan penglibatan pelajar di dalam bilik darjah. Rancangan pengajaran awal merujuk kepada pelbagai kecerdasan ketika penyepaduan aktiviti seni dan pengkaji hanya berpandukan kepada catatan reflektif guru dan tindak balas pelajar. Pengkaji tidak menjangkakan bahawa pelajar telah membuat pilihan di dalam pelbagai aktiviti untuk mendapat kesan terbaik yang akan diperolehi terhadap motivasi dan penglibatan mereka. Ramai pelajar pendidikan sosial telah memberi dalam tindak balas yang baik untuk menyepadukan aktiviti seni dan pilihan pelajar

PERMASALAHAN KAJIAN

1. Bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar
2. Adakah peningkatan penglibatan dan motivasi pelajar dapat memimpin kepada pencapaian pelajaran yang cemerlang

SAMPLE KAJIAN

Pelajar (seramai 650 orang) gred 6

SETTING KAJIAN

Dalam bilik darjah

METODOLOGI KAJIAN

kajian dilakukan oleh guru pelatih sebagai penulis pertama dan guru pembimbing dan pensyarah sebagai penulis kedua. Kajian dijalankan selama 20 kali pengajaran. kajian dilakukan untuk melihat penglibatan pelajar dengan aktif dalam proses pembelajaran mereka.Aktiviti seni disepadukan dalam pendidikan sosial. Dalam penggabungan ini terdapat projek yang perlu dilaksanakan oleh pelajar. Projek tersebut ialah pembentangan projek pelajar seperti membuat lakonan, lagu, lukisan, powerpoint dan sebagainya. Pelajar diberi pilihan untuk memilih cara pembentangan mereka sendiri

PENGUMPULAN DATA

Temubual harian
Catatan guru berkenaan terhadap penglibatan pelajar
Penilaian berdasarkan teori pelbagai kebolehan secara tidak formal pada awal kajian.
Pelajar membuat maklumbalas bertulis

PENGANALISISAN DATA

Refleksi yang diperolehi digunakan untuk meningkatkan pengajaran seterusnya.Berdasarkan komen bertulis pelajar, pelajar dari kumpulan markah tertinggi dikumpul untuk dinilai kejayaannya.Berdasarkan dapatan yang diperolehi, aktiviti yang tidak disukai oleh pelajar dikeluarkan dari rancangan pengajaran.

DAPATAN KAJIAN

Hasil dapatan kajian mendapati data yang telah dianalisis menunjukkan pelajar melibatkan diri secara aktif di dalam kelas dan melihat pelajar lebih seronok belajar di daam kelas dan dapat belajar dalam suasana yang lebih baik

PERSAMAAN

ketiga-tiga jurnal mempunyai persoalan kajian yang hampir sama iaitu untuk meningkatkan dan membuat pembaharuan ke atas kajian yang dilakukan untuk mendapatkan pencapaian atau keputusan yang baik selepas kajian tindakan dilakukan. kajian tindakan ketiga-tiga jurnal juga menggunakan sampel kajian yang sama iaitu pelajar sekolah dan setting kajiannya di sekolah iaitu di dalam bilik darjah mahupun diluar bilik darjah.

PERBEZAAN

Perbezaan ketiga-tiga jurnal dapat dilihat dari metodologi kajian yang dilakukan. Jurnal 1, pengkaji membuat kajian secara berasingan. kemudian pengkaji-pengkaji akan berbincang tentang keputusan yang diperolehi dan merancang tindakan selanjutnya. Kajian ini melibatkan beberapa kitaran dan adanya penambahbaikan bagi setiap kitaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pengkaji mendapatkan data melalui rakaman video dan audio, temubual, contoh kerja pelajar dan diari kajian. Jurnal 2 pula, pengkaji membuat kajian dengan membuat penilaian ujian kepada pelajar secara talian. terdapat 4 proses yang terlibat iaitu kenal pasti masalah, rancang dan bertindak, mereflek dan analisis. Data diperolehi melalui keputusan ujian pelajar. Jurnal 3, pengkaji memberi pilihan kepada pelajar menggunakan kreativiti mereka membuat pembentangan subjek pendidikan sosial. Pengumpulan data adalah melalui maklum balas pelajar, temubual, catatan guru dan temubual harian.


No comments:

Post a Comment